AUDYT OPROGRAMOWANIA I SPRZĘTU

Zlecając nam wykonanie audytu informatycznego uzyskacie Państwo kompleksową informację n/t wykorzystywanej w Państwa firmie infrastrukturze IT oraz zainstalowanego/używanego oprogramowania.

Posiadając taka informację możecie Państwo uporządkować posiadane licencje licencje, co w przypadku ewentualnej kontroli legalności oprogramowania pozwoli uniknąć wysokich kar.

Efektem dodatkowym może być także zmniejszenie ponoszonych przez Państwa kosztów na oprogramowanie i jego aktualizacje przez zidentyfikowanie i wyeliminowanie zbędnych licencji.

Posiadana wiedza n/t stanu infrastruktury IT znacznie ułatwi zarządzanie nią, ułatwi planowanie nowych zakupów, oraz pozwoli księgowości na doprecyzowanie ewidencji środków trwałych IT.

Przeprowadzenie audytu realizowane jest w następujących krokach/etapach:

  1. instalacja przez nas oprogramowania audytorskiego na wskazanych nam przez Państwa stacjach (komputerach, laptopach, serwerach) i zebranie kompletu informacji;
  2. wygenerowanie przez nas i przekazanie Państwu zestawienia zawierającego informacje n/t posiadanego sprzętu i zainstalowanego oprogramowania;
  3. zweryfikowanie przez Państwa zestawienia ze stanem dokumentów (posiadanymi fakturami) i przekazanie nam informacji, które wprowadzamy do systemu audytorskiego i przypisujemy do zidentyfikowanych pozycji;
  4. podjęcie przez Państwa decyzji co do pozycji oprogramowania nie znajdującego potwierdzenia w dokumentach i podjęcie stosownych czynności;
  5. ponowne zweryfikowanie przez nas informacji z komputerów oraz wygenerowanie i przekazanie Państwu kompletnego raportu końcowego.

 

 

 

Po wykonaniu audytu dobrą praktyką zarządczą jest stałe monitorowanie zasobów infrastruktury IT, które pozwala na identyfikację przypadków jej naruszenia oraz szybkie, doraźne wykonywanie audytów „na żądanie”.

Znajomość oprogramowania zainstalowanego i używanego na komputerach w firmie jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa danych. W tym celu należy regularnie monitorować i aktualizować oprogramowanie, a także upewnić się, że jest ono zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa i regulacjami prywatności. Ponadto, warto zainstalować oprogramowanie antywirusowe i zapory ogniowe.

Uporządkowanie posiadanych licencji na oprogramowanie może pomóc uniknąć wysokich kar w przypadku kontroli legalności oprogramowania. W tym celu należy:

Sporządzić pełną listę oprogramowania zainstalowanego na każdym komputerze w firmie.

Upewnić się, że wszystkie licencje są ważne i odpowiednie dla konkretnych wersji oprogramowania.

Przechowywać dokumenty potwierdzające legalność oprogramowania, takie jak faktury i umowy licencyjne.

Regularnie monitorować i aktualizować informacje o licencjach, aby upewnić się, że są one zawsze aktualne.

W przypadku nielegalnego oprogramowania, należy je usunąć i zastąpić licencjonowanym odpowiednikiem.

Pamiętaj, że posiadanie nielegalnego oprogramowania może być karane przez prawo i powodować poważne konsekwencje dla firmy.

Identyfikacja i eliminacja zbędnych licencji na oprogramowanie może pomóc w zmniejszeniu kosztów. W tym celu należy:

Sporządzić pełną listę oprogramowania zainstalowanego na każdym komputerze w firmie.

Określić, które z programów są faktycznie używane i potrzebne, a które są nieużywane lub zbędne.

Usunąć lub zaniechać wszelkich zbędnych licencji i zrezygnować z ich aktualizacji.

W przypadku programów wymagających aktualizacji, upewnić się, że są one aktualizowane w odpowiednim czasie, aby uniknąć dodatkowych kosztów związanych z brakiem aktualizacji.

Regularnie przeglądać i aktualizować listę oprogramowania, aby zapewnić, że są one zawsze aktualne i odpowiednie do potrzeb firmy.

Takie podejście pozwala zaoszczędzić na kosztach oprogramowania i jego aktualizacji, jednocześnie zapewniając, że firma posiada wszystkie niezbędne licencje.

Posiadanie pełnej i aktualnej wiedzy na temat stanu infrastruktury IT jest niezwykle ważne dla efektywnego zarządzania nią. Może to pomóc w:

Planowaniu i wdrożeniu nowych projektów i zakupów IT.

Optymalizacji istniejącej infrastruktury i wykorzystania posiadanych zasobów w sposób jak najbardziej efektywny.

Zapobieganiu niepotrzebnym kosztom i zapewnianiu ciągłej dostępności systemów IT.

Dostarczeniu jasnych i dokładnych informacji do księgowości, co umożliwia precyzyjne rozliczanie środków trwałych i zakupów IT.

Umożliwienie bieżącej oceny wydajności i bezpieczeństwa systemów IT, co jest kluczowe dla dalszego rozwoju i doskonalenia infrastruktury.

Podsumowując, posiadanie pełnej wiedzy na temat infrastruktury IT jest kluczowe dla efektywnego zarządzania i rozwoju działów IT w firmie.

Share: